fizika.lv

A

Alternatīvie enerģijas avoti
Analogā elektronika
Astronomija
Angļu valoda

B

Būvkonstrukcijas
Būvmehānika
Būvniecības siltumfizika

C

Ciparu elektronika un datorarhitektūra
Civilā aizsardzība

D

Datormācība
Datorreālizacija

E

Elektriskās mašīnas
Elektriskie mērījumi
Elektriskās sistēmas
Elektriskās ierīces
Elektrotehnoloģiskās iekārtas
Elektroapgāde
Elektronika
Elektrotehnika
Energoelektronika
Elektrotehnikas teorētiskie pamati

F

Fizika

Ģ

Ģeodēzija
Ģeoloģija

Ķ

Ķīmija
Ķēžu teorija

M

Matemātika
Magnētisms
Mašīnu elementi
Materiālpretestība
Mehānika
Metroloģija
Mehānismu analīze un sintēze

R

Regulēšanas teorijas pamati
Rasēšana

S

Signālu teorija
Siltummācība
Statistika un varbūtības teorija
Sakaru virzošās sistēmas

T

Teorētiskā mehānika
Termodinamika

kontakti:

tel.: 29163609

mail: fizika@inbox.lv

fizika.lv Message Us Now

fizika.lv facebook.com/fizika.lv

fizika.lv portfolio ss.com portālā